אות ח'

חב"ד

ג'

מדרגות שהעולם נתרומם בהם, חכמה בינה ודעת,

וכנגדן ג' תרומות, תרומת המשכן השקלים המזבח. המשכן שקול כבריאת העולם,

ובחב"ד בנה שלמה את המקדש, ובשלושתן עתיד להבנות – ב רסא-ב

חברון

כל

הקבור שם מתחברת נשמתו לשרשה – א

רב

חודש

לא

מצאנו בלשון הקודש שמות מיוחדים לחודשי השנה, אלא שני ושלישי וכו', כזיכרון לגאולת

מצרים. וכשעלו ישראל מבבל נקראו החודשים בשמות שנקראו בבבל, לזיכרון הגאולה השניה –

ב פה

לא

נצטוינו בתורה לקבוע החודשים על פי הראייה, אלא על פי החשבון – ב פו-ח

התחדשות

הלבנה בכל חודש מורה על חידוש העולם – ב

פח

'חודש'

מציין חלק אחד משנים עשר בשנה, לעומת 'ירח' המציין את חודשי הלבנה שהן מלאים או

חסרים- ג תמח

חומר

שני

חומרים היו בבריאה, האחד נעשה ממנו שמים והשני ארץ – א טו

יש

ביד האדם לשלול חומריותו כדי שיהיה מוכן לנבואה – ב כה

אשרי

אדם המניח חומריותו ונמשך לשכל, והעושה כן לא יחטא לעולם – ב סט

חוק

חוק

הוא דין שאין טעמו נגלה לכל – ב

קלח, ג קל

מצוה

הנקראת 'חוק' היא הנמשכת ממידת זכור, והמצוה הנקראת 'חוקה' נמשכת ממידת שמור – ג קלא

כל

המצוות אלוהיות ודוגמא של מעלה, ונקראו 'חוקים', לפי שהם חקוקים למעלה – ב רמג, תקכז

חושים

ה'

חושים נטועים בה' איברים שהם כלים ושערים לנפש השכלית, וכפי הצורך לאדם כן החוש

מתפשט יותר – ג רסה

חושן וע"ע

כהנים

בכל

אבן ואבן שש אותיות להורות כי ששת ימי המעשה תלויים בי"ב שבטים. ובאבני החושן

ע"ב אותיות, י"ב פעמים ששה, כנגד ע"ב אותיות השם הגדול – ב רחצ-ט

בסיס

האותיות בחושן היה זהב ואבנים יקרות, להורות על מעלת התורה היקרה מפנינים – ב שב

החושן

כנגד הרקיע שבו צדק, ולכך היו בכפליו אורים ותומים שהיו מצודקין בדבריהם – ב תלז

חז"ל

חכמים

קיבלו את האמת מפי הנביאים, להבדיל מדעות הפילוסופים – ב תקיז

חכמים

עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה – ג

ריד

חטא

אילולא

חטא האדם, היה קיים נצחי לעולם בגוף ובנפש – א צז

חטא

הוא חיסרון – א ער

העוון

קרוי טומאה – א רצג

תכלית

האדם שיהיה גופו בריא וחזק ויוכל לעבוד הש"י, וכל זולת התכלית הזו, הוא חטא –

ב סט

כפי

מציאות החטא ושכיחותו, כן צריך להיות עונשו – ב רכא, רכז

כל

פעולות האדם נכללות בג' דברים, מעשה, דיבור ומחשבה, שהם ג' חלקי החטא. ועל כן עליו

לסמוך על קרבנו כנגד המעשה, ויתודה בפיו, וישרוף הקרב והכליות כנגד המחשבה – ב שצט

מאחר

והנשיא ליבו גס, הזכירה בו התורה את אפשרות החטא באופן ודאי – ב תיא

לולא

חטא חוה היה האדם מוליד עם אשתו שלא בדרך תאווה, אלא בדרך הטבע הגמור – ב תעד

א.

כל המסלק תאוותיו הוא כמלאך, והמגביר תאוותיו הוא כבהמה.

ב.

הנמשך אחר התאוות עובר על התורה, והן על ד' חלקים: במחשבה, בדיבור, במאכל, ובגופו

ב תקיט

חטאת

חטאת

ואשם הם קרבנות שבאים על חטא המעשה – ב

תכא, תמה, תעד

החטאת

באה על המעשה ונשחטת במקום העולה, כדי שלא ירגישו בני אדם אם חטא במעשה או

במחשבה ב תכז

"חטאת"

מלשון חיטוי וטהרה – ב תכו

חידוש

העולם

מתוך

אמונה בחידוש העולם ישיג האדם ידיעת ה' מצד פעולותיו – א יב

אמונה

בחידוש העולם הוא שורש האמונה ההשגחה, ולכך נתייחד ספר בראשית בחידוש העולם א

יג, ג רמב

הוכחה

לחידוש העולם מהכתוב – א נח

השם

המיוחד מעיד על קדמות הבורא, ושם אלהים מעיד על חידוש העולם – א נט

עניין

המבול והפלגה ראיה על חידוש העולם וההשגחה – א קז, קכו

התחדשות

הלבנה בכל חודש מורה על חידוש העולם – ב

פח

מתוך

אפשרות הנבואה מתבררים ג' שרשי התורה, חידוש העולם, מתן תורה לישראל, ותחיית המתים

ב שצ

הכופר

בחידוש העולם כעובד עבודה זרה – ב

תקכא

הניסים

שנעשו לישראל במדבר קבעו בלבבות אמונה בחידוש העולם – ג נה

חתימת

התורה בספר דברים, שבסופו נזכר הגאולה האחרונה, שהוא כעניין חידוש העולם והוא

תכלית הבריאה – ג רמג

עמידת

החמה למשה ויהושוע הם נסים המורים על האמונה בחידוש העולם – ג רנא

על

הוראת החידוש נצטוו לעשות את יום השבת – ג

רעא

האבות

ומשה בכל ענייניהם העידו על חידוש העולם – ג

שסו

חיים

אף

שאריכות חיים תלויה במזל, בכח הבורא להאריך או לקצר חייו לפי השכר והעונש, או

התפילה – א שסח, ג תנ

על

אף שהתענוגים מרחיבין ליבו של אדם ומאריכין ימיו, אין אריכות החיים תלויה אלא לפי

זכויות האדם ב שיא-ב

חינוך

ראוי

לאדם בעודו נער לקבל תוכחה, כיון שכאשר יזקין יקשה עליו לשנות טבעו – ב ו

חכמה

אין

החכמה יכולה להתקיים באדם זולתי במאכל ובמשתה – ב רפג

א.

לפני החכמה גלויים שורשי הדברים, והחכמה תמנע מהאדם עצלות

ב.

עם החכמה יקנה שכר בעוה"ז ובעוה"ב

ג.

כשם שהגוף נהנה מהחומר, הנפש מתענגת בחכמה – ב שסה-ו

אין

שום חכמה בעולם שאין בה פסולת וסיג – ג

תמב

חכמת

הפרצוף

בחירת

שופטי ישראל ע"י משה היתה מכח חכמת הפרצוף – ב קסה

חלב

(ח'

בצירה)

חלב

בלשון הקודש הוא השומן הנפרד מהבשר ונקלף ממנו – ב תז

חלום

החלומות

מפני ג' סיבות, המאכלים, המחשבות, וחיזוק הנפש – א של

חלל

קרא

הכתוב הרוג בשם 'חלל' לפי שהוא חלול מהנפש, ומלשון חולין שחללו רוח הטומאה, ועל

שהחלל הזה כבר היה וחזר חלילה ונתגלגל – ג

שעה

חמץ

כתב

רבנו ע"פ הרמב"ם שדרך עובדי ע"ז להקריב חמץ ודבש, ולכן אסרה תורה

להקטירם – ב תה

חנופה

אף

לדעת האוסר חנופה לרשע מפני היראה, מותר כאשר הלשון כוללת משמעות שבח וגנאי – א רפז

חסד

העושה

מעשה הטוב והראוי ביותר יקרא "חסד", וכן העושה המעשה המגונה מאוד יקרא

"חסד" – ב תקלז

החסד

היא תחילת המידות – ג רסא

חרדה

החרדה

שיחרד האדם מבשר ודם היא הנותנת מכשול לנפשו , וגורמת שישכח את ה' – ג פו

חרוזים

  כתיבת

פרשנות בחרוזים – א יא, ת, ב רה, ג

רלט, תצט

חרטומים

העושים

מעשה כשפים ושדים, אין בכוחם לעשות ממש את הדבר, ונקראים "חרטומים" כיון

שזו מילה מורכבת מחר- טמי, כלומר השואלים בעצמות מתים או חיות – ב נה

בתחילה

נקראו "חרטומי מצרים", ולאחר שנתמעטה מעלתם נקרא "חרטומים"

סתם – ב ס

חרמון

ד'

שמות היו לו, להגיד שבח ארץ ישראל שכולן מתפארין בה – ג רנב

חשמונאים

לא

היו החשמונאים ראויים למלוך כיון שלא היו מזרע המלוכה, והיו וכהנים המופקדים על

עבודת הקודש – א שפב

חשמל

א.

חיות הקודש מנהיגים את האופנים, והחשמל מנהיג את חיות הקודש.

ב.

נקרא "חשמל" להורות על פעולתו, שהוא מזרז את החיות לשבח את ה'

ג.

יש בו ג' מאות ושבעים ושמונה מיני מאורות, וקטן שבכולן כזיו גלגל חמה – ב רעו

חשק

לשון

דבקות, וחשק הוא יותר מאהבה – ג

רעט, רפח

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *