אות ט'

אות

ט

אות

ט רמז למידת הדין – ב רה

טבע

הטעם

שכל שלישי חלוש מכולן, בין שהוא שלישי ללידה, ובין לימות עולם, כיון שהוא במזל

מאדים – א רצב

אין

ה' משנה את הטבע אלא אחר הכרח וצורך גדול – ב פא, קנו

דרך

התורה לצוות שיתנהג האדם בדרך הטבע, ואחר כך יפעל הנס – ב קט

כאשר

מגביר האדם שכלו על טבעו הנה הוא כמלאך, וכאשר יגביר טבעו נמשל כבהמה – ב שסד

הדברים

הטבעיים אינם משתנים – ג תנז

טהרה

היות

והנקבה תשלם צורתה לשמונים יום, כפליים מהזכר, לכן טומאתה וטהרתה של הנקבה כפליים.

או משום שטבע הנקבה קר ולח מהזכר, ולכן זקוקה אימה לזמן רב יותר לטהרה – ב תעג

נהגו

לרחוץ הידיים לאחר שבאים מהמת רמז למי אפר פרה, ורמז לתחיית המתים, וכן המנהג של

תלישת עשבים, שנאמר: "ויציצו מעיר כעשב הארץ" – ג קלט

הטומאה

עולה לשש דרגות, ולמעלה בדרגה השביעית הטהרה

ג קמב

טווס

דומה

בנבראים השפלים בריבוי גווניו ל"חשמל", ויש בו שס"ה גוונים – ב רעו

טומאה וע"ע

טהרה

העוון

קרוי טומאה – א רצג

היות

וטבע הליחות להדביק לכלוך וטומאה, חלה הגזרה אף על היבשים, משום שאין לגזור טומאה

לחצאין – ב תסג

המיתה

היא מכח המשחית שהיא סיבת הטומאה, ולכן מוזהרין הכהנים עליה – ב תקלט

הטומאה

עולה עד שש דרגות – ג קמב

טעמי

המקרא

רמזים

בטעמי המקרא – א יד, קיב, שכא, ב קלד, רפג, ג קנו, תח, תס, תצה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *