אות כ'

כבוד

לשון

כבוד נופל על הממון – ב קצט

הרודף

אחר השררה והכבוד, השררה בורחת ממנו – ב

שצד

כבוד

אב ואם

כל

המכבד אביו, מכבד ה' – א שפ

טעם

שכר אריכות ימים – ב קצט

כפי

מציאות החטא ושכיחותו, כן עונשו, ולכן החמירה תורה במקלל או"א יותר מהמכה

אותם, או מטעם שיש בקללה הזכרת שם ה' – ב

רכא

כבוש

יחיד

כבוש

דויד נקרא 'כבוש יחיד' על שלא היו שם ס' ריבוא – ג שיט

כבש

כל

מקום שנאמר "עגל" או "כבש" הוא בן שנה, ואילו "בן

בקר" וכן "איל" הוא בן שנתיים, ו"פר" הוא בן שלוש.

ובלשון הקרבנות נקרא 'כבש' שכובש עוונות ישראל – א קצז, ב

שצז

כדור

"דור"

מלשון "כדור", לפי שהנולדים באים והמתים הולכים – ב שנה

כהן

גדול

הראשון

בסדר החייבים בקרבן על חטאם הוא הכהן הגדול, שממנו ילמדו ישראל לשוב בתשובה, ולפי

מעלתו יגדל חטאו – ב תט

הכהן

הגדול נזהר מהחטא לפי שעיני כל ישראל תלויות בו – ב תיא

כהן

גדול המשרת במקדש של מטה, הוא דוגמא לשירות במקדש של מעלה – ב תצו

אפילו

חיות הקודש מפנין לו מקום, כדי שיכנס ויתייחד עם עם המלך – ב תקב

עליו

להיות גדור ביותר בעניין המשגל, ולכן מותר רק בבתולה – ב תקמב

הכהן

גדול הוא סיבה להשרות שכינה בישראל להאריך ימיהם – ג רלז

הכהן

הגדול נקרא 'חסיד', בעבור שהוא מושך כח ממידת החסד, והוא המברך לישראל בשם המפורש

ג תפד

כהנים

כהן

הוא משרת – א קמו

הכהן

פורש כפיו למעלה כדי להאציל כח הברכה מהמקור העליון – א שעה

שבט

לוי כולל הכהונה

והלויה

שהם כנגד הרחמים והדין – ב

יג

מצאנו

שנקראו הבכורות "כהנים", כי עבודת הקרבנות היתה בבכורות – ב קעו

לכהנים

התירה התורה שעטנז בשעת העבודה, שכל הכוחות כלולין שם – ב רצו, תקכח

סדר

לבישת בגדי כהן גדול כסדר שבעה רקיעים – ב

תלז

הכהנים

עם בפני עצמן הם – ב תנג

הכהנים מוזהרין על טומאת המת, לפי שהם משרתי

עליון מקודשים לעבודתו – ב

תקלט

כיון

שאין אדם שלם בלא בת זוגו, לכן אין ראוי לכהן רווק לשאת כפיו – ג לא

מידת

הכהן היא תורה שבכתב, ולכן זכתה לו התורה כ"ד מתנות כהונה כנגד כ"ד

ספרים – ג קכח

עבודת

הכהנים דוגמת העבודה של מעלה, וכ"ד משמרות כהונה כנגד כ"ד משמרות של

מעלה – ג שנט

כוונה

כוונת

הלב היא עיקר האדם, ועיקר כל המצוות וכל העבירות – ג רלה

כוכבים וע"ע

מזלות

סדר

שליטת הכוכבים בחודשים בימים ובשעות – א

רנח

אף

שמערכת הכוכבים מחייבת אורך חיי האדם, אפשר שיתקצרו או יאריכו על פי רצון ה' – א שסח

הכוכבים

שולטים על הארצות והאומות בלבד, אך לא על ישראל – ב מא, ג תנב

יש

תחלואים מצד שינוי האויר כפי השתנות מערכת הכוכבים – ב רמח

הכוכבים

מקבלים כוחות העליונים ומשפיעים כל בעולם השפל – ב רפב, ג

תנב

שבעת

נרות המנורה כנגד שבעה כוכבי לכת – ב

שפג

כוחות

הכוכבים והמזלות למטה מהשכלים – ב

תקכג

בנייני

העולם השפל והפעולות שבו נגזרות מן הכוכבים – ג קעב, תמט

כישוף

נקרא

בלשון הכתוב: 'להטים', מלשון אש לוהט, ונעשים ע"י מלאכי חבלה – ב נה

עניין

הכישוף לחבר דברים חלוקים, וכאשר יחבר הדברים למטה, יתחברו הכוחות למעלה ותצא

פעולה נפלאה אך מזיקה – ב רל

מנהג

צלצול הפעמונים בכנסיות הנוצרים, מקורו ממעשי הכישוף – ב רלא

הכשפים

הם הפך הכוחות הפשוטים הטבעיים, ורצון הבורא שיתנהג העולם לפי הטבע – ג שסא

כלאיים

א.

היות ולכל חי וצומח יש כח ומזל למעלה, המרכיב שני מינין, משנה ומכחיש במעשה בראשית

 

ב.

השם "כלאיים" מלשון כלא ומניעה, כלומר ביטול הכוחות – ב תקכו-ז, ג שפט

כלב

הכלב

חיה גשמי לא ישבע לעולם, כמו כח המשחית שלא ישבע לאמור 'הב הב', ולכן יש להשליך לו

הטריפה – ב פב-ג

כלב

בן יפונה

הכתוב

מקדים לעולם את כלב ליהושוע, על שהקדים עצמו בקנאת ה' בעניין המרגלים – ג קצג, רמח

כנען

א"י

נקראה בשם "ארץ הכנעני", כיון שהיה כנען עבד מקולל, ונמסרה בידו הארץ

ע"י ה' שימסור אותה לישראל בבוא היום- ב קא

אצטגניני

כנען ידעו שישראל עתידים לרשת את ארצם – ב

קלג

כסא

הכבוד

כסא

הכבוד משפיע ברכה וכח

לשבעים מלאכים הממונים על שבעים אומות – ב

קנח

כיון

שנתנבא משה במידת הרחמים לכן נצטווה לעשות חצוצרות כסף ולא שאר מתכות – ג נג

כעס

הדברים

המעציבים יולידו הכעס – א שנ

כפרה

העוון

מתבטל עם הקרבן, וזה לשון "וכפר", מלשון "אכפרה פניו" – ב תטו

דאגה

על חטא היא מזבח כפרה – ב יז

מצאנו

'כפרה' במובן 'טהרה' – ג תעא

כרת

א.

יש שלושה מיני כרת, כרת לגוף, לנפש, וכרת לגוף ולנפש

ב.

לדעת הרמב"ם הכרת היא ביטולה של הנפש מהחיים הנצחיים, ולדעת רבנו א"א

לנפש להתבטל לגמרי – ב תקיד-ח

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *