אות ס'

סחורה

שמונה

דברים אסור לסחור בהן, ארבעה למעלתן וארבעה לפחיתותן – ב תס

סמבטיון

נהר

הנח בשבת, ויום השבת בלשון ההוא ' סבט', ונהגו להוסיף בלשון 'יון' – ב קצו, ג

תסו

סמיכה

סמיכת

חכמים היא שיסמכו ידיהם על החכם להאציל עליו רוח הקודש – א שעה

סמיכות

פרשיות

נסמכה

העקדה לפרשת אבימלך, על שהכעיס אברהם את ה' בנתינת שבע כבשות לאבימלך – א קצב

מתוך

סמיכות פרשיות תתבאר חכמה בהוראת חידוש העולם, בסוד היצירה, או בחכמת הטבע ובשאר

חכמות – א רא

הטעם

שנסמכה מיתת שרה לפרשת העקדה – א

רב

נסמכה

פרשת יהודה ותמר לפרשת מכירת יוסף כדי לסמוך ענייני גלגולי נשמות א

שיג

נסמכו

פרשת עמלק לפרשת יתרו ומשפטים, ללמד שתחזור התורה לאכסניא שלה, ויהיה יום הדין של

תחיית המתים – ב קסא

א.

נסמכה קללת הדיינין לברכת התבואה, ללמד שכשהדיינין מתקללין התבואה מתמעטת

ב.

נסמכו תרומות ומעשרות לפדיון הבן, ללמד

שהמפריש תרומות ומעשרות כתקנן, יהיו לו בנים זכרים

ג.

נסמכו קדושת ישראל לאיסור טריפה ללמד שאם עשיתם כן תהיו אנשי קודש, ולכן אין לכם

לאכול טריפה אלא להשליכו לכלב – ב

רלח

נזכרה

מיתת נדב ואביהוא ביום הכיפורים ללמד שמיתת צדיקים מכפרת – ב תנ

סדר

החיות המותרות באכילה בפרשת שמיני, נכתבו לפי סדר היסוד ממנה נוצר אותו חי – ב תנו

נסמכה פרשת נגעים ליולדת ללמד שמי שאינו נשמר מהנידה, יהיה הולד מצורע – ב תעז

סדר

נגעי הצרעת בתורה נכתבו לפי חומרתן, אם לא ישוב האדם בתשובה – ב

תעט-תפ

נסמכה

טומאת נידה למיתת בני אהרון, לרמוז שמיתתן היתה שנכנסו למקדש בטומאה – ב תפט

נסמך

איסור טומאת לכהנים לאיסור אוב וידעוני, שצפה ה' שעתיד שאול להרוג נוב עיר הכהנים

ולשאול באוב – ב תקלט-

תקמ

נסמכה

פרשת המקלל לפרשת בהר, שקילל את השם ששמע בסיני – ב תקס

נסמכו

דיני ממונות לדיני נפשות, ללמד שהדין שווה לעניין דרישה וחקירה – ב תקסא

נסמכו

דיני מקח וממכר לשמיטה ויובל, להזהיר את ישראל שאם לא ישמרו על שמיטה ויובל עלול

להתקיים בהם כל המכירות האמורות בפרשה – ב תקסו

נסמכה

פרשת במדבר לפרשת תמורה ללמד מה ה' יחיד ואין לו תמורה, כך לא ימיר ישראל באומה

אחרת, כשם שאין ממירין בהמה בבהמה – ג

ז

פרשת

המנורה המסורה לכהנים נסמכה להקדשת הלויים, ולאחריה למצוות הפסח, שהיא מצווה לכל

ישראל – ג מז

נסמכה

פרשת המתאוים לפרשת מרים ולמרגלים על שהוציאו דיבה – ג ס

נסמכה

פרשת 'כי תבואו' לפרשת המרגלים לחזק לב הבנים ולנחם אותם שיזכו לבוא לארץ ולהקריב

קרבנות – ג צג

נסמכו

פרשת המרגלים למקושש ולפרשת ציצית, ללמד שהתעכבו ישראל במדבר גם בעוון חילול שבת

וזלזול במצוות ציצית – ג צו

פרשת

פרה אדומה נסמכה למתנות כהונה ללמד שטהרתן של ישראל על ידי כהן – ג קלא

פרשת

הנחלות נסמכה לציווי למשה לעלות אל הר העברים לפי שביקש משה לדעת מי ינחל נחלתו – ג קצז

נסמכה

פרשת הקרבנות לציווי למנות את יהושוע תחת משה, לפי שראה שלא יכנס לארץ הודיע את

ישראל עניין הקרבנות – ג קצח

נסמכה

פרשת נדרים לפרשת המועדות ללמד שמלבד הנדרים והנדבות שהן ציווי גבוה, חייב אדם

לקיים נדרי הדיוט, ומה קידוש מועדים ביחיד מומחה, אף היתר נדרים ביחיד מומחה – ג ריב

נסמכה

הפרשה של נדרי ההדיוט לציווי "נקום קמת בנ"י מאת המדיינים אחר תאסף אל

עמיך", ללמד שלעומת היחיד העשוי להתחרט, אין ה' מתחרט על שבועתו למנוע ממשה

להכנס לארץ ג רכא

נסמכה

פרשת וישמע הכנעני למיתת אהרון ,לפי ששמעו שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, סברו

שנתנה רשות להלחם בישראל – ג

רלג

נסמך

הניצחון על סיחון ועוג לתחינה של משה לכנס לארץ, שחשב משה שמא בטלה גזירה – ג רנד

נסמכה

פרשת הגלות לעבודה זרה ללמדך שיגלו ישראל מהארץ בעוון זה – ג רסד

נסמכה

פרשת ערי מקלט לפס': 'וזאת התורה', ללמדך שהתורה מצילה יותר מערי המקלט – ג רסט

בפרשת

'ואתחנן' נזכר פס' 'שמע' ישראל' אחר עשרת הדברות ללמד שדיבור 'אנכי' הוא היחוד – ג ערה

נסמכה

מיתת אהרון לשבירת הלוחות ללמד שקשה מיתת הצדיקים כשבירת הלוחות – ג שו

נסמכה

פרשת הקרבנות והמקדש לאיסור עבודת אלילים, ללמד שה' שונא את זה ובוחר בזה – ג שכז

נסמכה

פרשת 'בנים אתם' (דברים יד) לעיר הנידחת ללמד שאין להתאבל על מתי עיר הנידחת – ג שלב

נסמכה

שביעית לאיסור 'לא תגוש' שאם יהיו ישראל זכאין, לא יצטרך אחד מהם להלוות את חבירו –

ג שלח

נסמכה

מצוות שביעית לצדקה שלא יאמר אדם הריני מפסיד מכל צד, אלא יזכה לברכה – ג שמ

נסמכה

צדקה לחג שבועות ללמד שאף ביו"ט שיומו אחד חיוב הצדקה בו כבשאר ימים טובים – ג שמה

סמך

הכתוב יציאה למלחמה ל'נפש בנפש עין בעין' ללמד שאין מחוסר איבר יוצא למלחמה – ג שסט

נסמכה

פרשת יפת תואר לפרשת האהובה והשנואה ולבן סורר ומורה, ללמד שהנושא יפת תואר סופו

לשנואתה ולהוליד בן סורר – ג

שעט

נסמכה

פרשת קן ציפור למצוות מעקה, שעטנז, לציצית, ולכתוב: "כי יקח איש אשה"

וגו', לומר שמצוה גוררת מצוה – ג

שפ

נסמכה

פרשת ציצית לכלאיים להורות שציצית דוחה כלאיים – ג שצ

זמן

תחיית המתים עתיד להיות סמוך לגאולה רא"ה שנים, ולכן נסמך לפרשת הגאולה: 'ראה

נתתי' וגו' – ג תמג

השוואה

בין הגאולה העתידה למעשה בראשית- ג תמד

פרשת

צרעת מרים נסמכה ל: 'השמר בנגע הצרעת' – ג

ת

פסוק

: 'לא תחסום שור' נסמך לפרשת מלקות, לרמוז שלוקין ברצועה של עגל – ג תג

נסמכה

פרשת עמלק למשקלות ללמד שאם חטאו במשקלות יבוא עמלק – ג תז

נסמכה

המילה 'טל' (דברים לד) ל'אשריך ישראל' ללמד על טל התחייה לישראל בלבד – ג תצד

סנהדרין

המצווה

לקבוע חודשים ולעבר שנים מוטלת על הסנהדרין בלבד – ב פה

נקראו

עיני העדה – ב תי

הסנהדרין

נזהרין מהחטא לפי שרוח הקודש נוספת עליהם, ולכן הזכיר הכתוב ב'ספק' את אפשרות חטאם – ב תיא

נקראו

'אלהים', על שהם שופטים, ונקראו 'שררך' ו'לשכת הגזית', משום שהוא לשון חיתוך,

שחותכין הדין – ג רמז

סמך

הכתוב על זכותן של הסנהדרין שלא ישפכו דם נקי – ג שסח

סעודה

כוחות

הנפש נקשרים בכוחות הגוף, ובהתעורר כוחות הגוף, אזי יתחזקו כוחות הנפש לאיזה עניין

שיכוין אליו האדם האוכל – ב

קסד

ספירת

העומר

מ"ט

ימים שבין פסח לשבועות הם כחול המועד – ב

תקמט

ספר

תורה

בספר

תורה יש להיות ששה בריש דפין, והסימן בי"ה שמ"ו – ב קכ

הטעם

שהתקינו לקרות שלושה ימים בשבוע בספר תורה – ב קלז

אין

אנו משתחווים לספר תורה מפני המפה והתיק והקלף, אלא מפני התורה הכתובה בהם – ב שמא

סתרי

תורה

כאשר

גילה משה רזי תורה ליחידי סגולה, נאמר: 'אל בני ישראל', וכאשר דיבר להמון בפשט

המצווה, אמר: 'כל עדת בני ישראל' – ב

שסח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *