אות פ'

פדיון

הבן

פדיון

הבן חמשה סלעים שהם עשרים כסף, לפי שבא לכפר על מכירת יוסף שנמכר בעשרים כסף – א שיא

פדר

הפדר

הוא החלב, והוא מילה הפוכה כמו הפרד, על שם שהוא מפריד בין הקרביים העליונים

והתחתונים – ב שצח

פורים

עתידה

התורה להשתכח בזמן התחיה שהוא זמן ביטול היצר הרע, חוץ מפורים – ג תנד

פורענות

בפורענות

לא נזכר שם ה' משא"כ בהצלה, ואין הפורענות באה אלא בקושי גדול – א קיא

פורענות

הרשע הוא כדי שיתקדש שם שמיים – ב

סט, עא

פילוסופיה

כל

חכמת הפילוסופיה וחכמי המחקר הם פירותיה של תורה – א סה

אין

דעות הפילוסופים אצלנו עיקר לפי שאינם אלא מצד המחקר, ולא ידעו ולא יבינו בחשכה

יתהלכו – ב תקיז

פלא

הנסים

המפורסמים נקראים נפלאות, לפי שהם באים מכח נעלם, ובפרט כאשר הנס כולל דבר והפכו –

ב קלב

פנחס

פנחס

וכלב היו מרגלי יהושוע ביריחו, ופנחס היה כהן ונביא – ג פ

פנים

פנים

לשון כעס – ב שמא-ב

המילה

'פנים' הוא ממידת הדין – ב

שלב

פעמונים

נחלקו

חכמים כיצד היה סדר הפעמונים והרימונים במעיל הכהן – ב שג

פקידה

המילה

'פקידה' יכולה להתפרש במובן של מידת הדין או במידת הרחמים – ב לד

המילה

'פקידה' יכולה להתפרש במובן מניין או במובן השגחה – ב שיג

ייתכן

לפרש 'פקידה' גם במובן של פקידת עוון – ג

י

פרט

העם

הנפרט במניינו כל אחד לגולגולתם, הנה הוא מושגח ומעשיו נפרטין, ואז עלול לחול הנגף

עליו – ב שיג

פריחה

הפריחה

היא סימן מהירות בין לפורענות בין לשכר – ג

קל

פרישות

חנוך

ואליהו נסתלקו מן העולם בגוף ובנפש, היות והשתדלו במצוות ומחשבתם דבקה בה', ולא

בשום עסק גופני – ב תקט

פרנס

מי

שהוא פרנס ויחיד בדורו חייב להתפלל על בני דורו, ואם נמנע מלהתפלל נקרא חוטא – ג קז

פרנסה

ככל

שדבר הכרחי יותר לקיום האדם, הוא מצוי יותר, ולכן המים מצויים יותר מהמזון, והאויר

מוכרח יותר מן המים – א רנא

הפרנסה

באה לעולם מתוך מידת הדין – ב

כג

הפרנסה

והמזון שהם חיי הגוף דבקים בתורה שהיא חיי הנפש – ב קנא

היכל

של מעלה מכוון כנגד היכל של מטה, ומשם תמצא הפרנסה לכלל העולם העליונים והשפלים – ב שעב

פרעה

הטעם

שקרא הכתוב לפרעה 'מלך מצרים' – א

שכד

פרעה

כונה 'מלך מצרים' רק לאחר שיוסף עלה לגדולה – א שכט

פרעה

האמין בקדמות העולם – א שלג

גאוותו

של פרעה היתה סיבת נפילתו, ומתוך כך נתפרסם שם ה' בעולם – ב עא-ב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *